Jak KZR INIG pomaga w unikaniu wypadków przy pracy i zwiększaniu efektywności działań?

KZR INiG jest polskim systemem certyfikacji, który pojawił się na rynku w 2014 roku. Jego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. System został opracowany z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie oceny uprawy biomasy pod kątem wykorzystania gruntów i stosowania dobrych praktyk rolnych, a także realizacji międzynarodowych konwencji z zakresu prawa pracy. 

Uzyskanie certyfikatu KZR INiG pozwala organizacjom wykazać zgodność ich działalności z kryteriami zrównoważonego rozwoju. Jaki jest wpływ systemu KZR INiG na poprawę warunków pracy i zwiększenie efektywności podejmowanych działań? 

Najczęstsze powody wypadków przy pracy i spadku efektywności w branży biopaliw

Zdecydowanie najczęstszym powodem wypadków przy pracy w branży biopaliw jest nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Szacuje się, że jest ono odpowiedzialne za ponad połowę niepożądanych zdarzeń.

Wiele niebezpiecznych sytuacji wynika także z niewłaściwego stanu czynnika materialnego oraz braku lub niewłaściwego posługiwania się czynnikiem materialnym. Wpływ na wypadki przy pracy, a także spadek efektywności w branży biopaliw, mają ponadto niewłaściwa organizacja pracy oraz brak porządku na stanowisku pracy. 

W jaki sposób system tworzony przez KZR INiG poprawia warunki pracy i zwiększa efektywność działań?? 

System KZR INiG wprowadza obowiązek wdrożenia procedur sprawdzających zgodność z dobrymi praktykami w zakresie zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Za punkt odniesienia do ich opracowania uznaje Zalecenia i Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Producent biopaliw jest również zobligowany do przestrzegania zasad wzajemnego poszanowania praw do współistnienia operatorów, społeczności lokalnych oraz innych podmiotów, co przekłada się na poprawę warunków pracy i w efekcie usprawnienie procesów produkcyjnych. 

Wdrożenie systemu KZR INiG stanowi potwierdzenie stosowania dobrych praktyk społecznych, co oznacza: 

 • przestrzeganie przepisów krajowych i lokalnych,
 • realizację zobowiązań, umów i kontraktów, 
 • utrzymywanie dobrych stosunków ze wszystkimi stronami uczestniczącymi w procesie produkcji lub stronami, na które proces ten wywiera bezpośredni lub pośredni wpływ, 
 • utrzymywanie dobrych stosunków ze wszystkimi związanymi grupami zawodowymi bądź społecznymi, w szczególności grupami opartymi o pochodzenie etniczne, religię, przekonania polityczne, narodowość, orientację seksualną. 

Zgodność podejmowanych działań z dobrymi praktykami produkcji prowadzi do zmniejszenia emisji odpadów i zanieczyszczeń w procesie wytwarzania biopaliw. Firma jest w stanie obniżyć swój ślad węglowy, co pozwala zminimalizować negatywny wpływ jej działalności na środowisko naturalne. Producenci biopaliw, którzy zmodyfikowali swoje procesy tak, by zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania od odpowiednich organów Unii Europejskiej. Uzyskanie dodatkowych funduszy operacyjnych przyczynia się do zwiększenia efektywności działań firmy i przyspiesza jej rozwój. 

Wdrażanie systemu KZR INiG w biznesie 

System KZR INiG wdrożyć może podmiot występujący w łańcuchu dostaw biopaliw, a więc:

 • producent rolny,
 • pośrednik handlowy,
 • pierwszy podmiot skupujący,  
 • przetwórca biomasy,
 • wytwórca biopaliwa i biopłynu,
 • podmiot wprowadzający paliwo na rynek, 
 • punkt powstawania odpadów i pozostałości, 
 • podmiot gospodarczy prowadzący zbiórkę odpadów oraz pozostałości.

Wszystkie organizacje zainteresowane wdrożeniem systemu KZR INiG muszą w pierwszej kolejności zapoznać się z wymogami i dokumentami systemowymi umieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego. Po zaznajomieniu się z aspektami teoretycznymi, konieczna jest implementacja stosownych rozwiązań dotyczących systemu zarządzania. Rozwiązania te muszą być dopasowane do typu prowadzonej przez podmiot działalności i jego pozycji w łańcuchu dostaw. 

fabryka

W celu potwierdzenia wdrożenia systemu KZR INiG przedsiębiorstwo działające w branży biopaliw jest zobowiązane do zarejestrowania się na stronie Instytutu Nafty i Gazu, a następnie przejścia stosownego audytu. Jego pozytywny wynik pozwala na wystawienie certyfikatu zaświadczającego zgodność prowadzonej działalności i sprzedawanych produktów z obowiązującymi wymogami. 

Każdy podmiot występujący w łańcuchu dostaw biopaliw, który uzyskał certyfikat zgodności z KZR INiG, musi przestrzegać wymogów systemowych. Oznacza to konieczność kupowania surowców od dostawców, którzy również legitymują się certyfikatem. Warto zaznaczyć, że wymagania systemu KZR INiG stosowane są nie tylko w odniesieniu do biopaliw produkowanych w obrębie Wspólnoty Europejskiej, lecz także tych pochodzących z importu. 

Leave a Reply